setを使った熟語・イディオム集

setの意味

置く、設置する、整える、定める

setのコアイメージ

特定の位置に置いたり固定したりすることに重点を置いています。

setの変形

原形…set

三人称単数…sets

現在分詞…setting

過去形…set

過去分詞…set

その他のイディオム一覧表

ask / bring / call / carry / catch / close / fry / come / even / get / give / go / hit /hold / keep / lead / make / pick /put / read / run / see / set / stand / stay / take / tell / walk / work

目次